مرور رده

البرز

البرز سی یکمین استان ابران در مناطق مرکزی فرار دارد. این استان از شمال به تهران، از غرب به استان مرکزی، از حنوب به قم و از شرق به استان سمنان محدود شده است.