مرور رده

لباس محلی

ایرنیان به خاطر زندگی در سرزمینی که از لحاظ جغرافیایی دارای آب و هواها و اقلیم های گوناگونی است. از لباس ها و پوشش های گوناگون و زیبایی استفاده می کنند.