مرور رده

فرهنگ

ایران زمین از ابتدای تاریخ دارای تمدن ها و مردمانی با فرهنگ غنی و سرشار بوده است. موسیقی، مراسم ها، جشن ها، سوغات و صنایع دستی، غذا ها و لباس های محلی ایرانیان از نمودهای این فرهنگ غنی و گوهربار است.