حقوق مسافر در پرواز های داخلی ایران

شیوه نامه 2040، ويرايش 03 - بازنگری 01 : اسفند 96

 • عدم تبعیض: Non-Discrimination

  کلیه مسافرین بصورت یکسان از خدمات شرکت های هواپیمایی بهره مند می باشند.

 •  ممانعت از سفر: Denied Boarding
  در صورتیکه به رغم داشتن بلیت تأیید شده، شرکت هواپیمایی از پذیرش مسافر به لحاظ محدودیت های شرکت حمل کننده اعم از بازرگانی، فنی ویا عملیاتی امتناع نماید، در اینصورت شرکت حمل کننده موظف به استرداد وجه و همچنین ارائه یک بلیت رایگان مشابه از لحاظ مسیر و کلاس پروازی به مسافر می باشد.
 • ابطال پرواز توسط شرکت حمل کننده: Cancellation

  اگر ابطال پرواز از زمان خرید بلیت تا یک هفته قبل از انجام پرواز باشد، در اینصورت شرکت حمل کننده موظف به استرداد کامل وجه بلیت می باشد.
  اگر ابطال پرواز از شش روز تا ۲۴ ساعت قبل از انجام پرواز باشد، در اینصورت شرکت حمل کننده موظف به استرداد کامل وجه بلیت و جبران خسارت به میزان مقرر می باشد.

 • تأخیرات پرواز Flight Delay

  در صورت بروز تاخیر در انجام پرواز بر اساس ساعت پرواز مندرج در بلیت مسافر، اقدامات ذیل می بایست توسط شرکت هواپیمایی  انجام شود.

اقدامات عمومی
نماینده شرکت هواپیمائی میبایست با حضور در میان مسافران ، با متانت و احترام نسبت به اطلاع رسانی صحیح درخصوص تأخیر پرواز اقدام نماید.

اقدامات اختصاصی


تبلیغات | AD


تأخیر بیش از یک ساعت و تا دوساعت:
– درصورت تأخیر بیش از یک ساعت و کمتر از دو ساعت، از مسافران پذیرائی نوع اوّل بعمل خواهد آمد.
– ارائه این پذیرائی مشروط به وجود زمان کافی جهت پذیرایی و عدم افزایش تأخیر بیشتر می باشد.

تأخیر بیش از ۲ ساعت و تا ۴ ساعت:
– انجام پذیرائی مناسب حداقل نوع اول با توجه به امکانات فرودگاهی
– فراهم نمودن امکان برقراری ارتباط تلفنی جهت اطلاع رسانی
– تغییر پرواز در صورت درخواست مسافر و امکان انجام آن
– انجام اقدامات لازم جهت اعزام با سایر شرکتهای هواپیمائی )در صورت درخواست مسافر( و در صورت وجود
پرواز در همان مسیر ویا انتقال به مقصد نهائی ازطریق مسیرهای جایگزین )بجز مسیر درج شده دربلیت(
– استرداد کامل وجه بلیت مسافر در صورت انصراف مسافر از ادامه پرواز

 • تغییر مسیر اجباری توسط شرکت هواپیمایی درطول پرواز

در صورتی که پرواز در مکانی به غیر از مقصد مسافر و یا نقطه میانی )در پروازهای اتصالی مندرج در یک بلیت(،
توقف نماید شرکت هواپیمایی موظف است مسافر را به مبدا یا مقصد پرواز مطابق یکی از روش های زیر منتقل
نماید.

انتقال مسافر به مبدأ توسط شرکت هواپیمایی حامل صورت پذیرفته و کل وجه بلیت بدون کسر جرایم به
مسافر پرداخت گردد.

در صورت درخواست و انتقال مسافر به مقصد با هر وسیله نقلیه عمومی زمینی (اتوبوس، قطار، …)، این انتقال
ضمن فراهم نمودن شرایط لازم و پرداخت هزینه های آن توسط شرکت حامل صورت می گیرد.

 • فقدان و یا آسیب دیدگی جامه دان: Lost baggage

در صورت فقدان و یا آسیب دیدگی جامه دان و بار همراه، شرکت حمل کننده براساس دستورالعمل پیگیری،
جستجو و یا جبران خسارت خود موظف به تأمین رضایت مسافران می باشد.

مسافردر صورت فقدان و یا آسیب دیدگی جامه دان و بار همراه، لازم است، بلافاصله )(قبل از ترک فرودگاه)
گزارش و لیست محتویات آن را به شرکت حمل کننده ارائه فرمایند.

در صورت تأخیر در تحویل جامه دان و بار همراه، ضروری است مسافرحداکثر ظرف مدت ۲۱ روز نسبت اعلام
مراتب بصورت کتبی  به شرکت حمل کننده اقدام فرمایند.

 • مسافرین توانخواه: Disabled Persons  

بمنظور تأمین تسهیلات، رفاهی و ایمنی مسافرین توانخواه، شرکت های حمل کننده در چارچوب دستورالعمل
های تخصصی ذیربط اقدامات لازم را در ارائه خدمات مناسب و رایگان معمول خواهند نمود.
شرایط خاص مسافر توانخواه میبایست در زمان خرید بلیت و حداکثر تا ۴۸ ساعت قبل از پرواز به شرکت حمل
کننده اعلام گردد.
ضروری است، مسافر جهت آگاهی از چگونگی این خدمات با دفتر شرکت حملکننده تماس حاصل فرمایند.
مسافر بیمار در دوره پس از عمل جراحی و یا دوران نقاهت از قاعده مسافرین توانخواه مستثنی میباشند و تابع
مقررات حمل بیمار شرکت حمل کننده خواهند بود.

 • شفاف سازی نرخ بلیت و خدمات هوائی: Price Transparency

شرکت هواپیمائی و دفاتر نمایندگی فروش بلیت موظف هستند، بلیت مسافر را با مشخصات کامل اعم از شرایط
و ضوابط بلیت صادره، قیمت نهائی )بهای پایه، عوارض، قواعد ابطال و هزینه های اضافی(، نام شرکت حمل کننده
و سایر اطلاعات ضروری به مسافر ارائه نمایند.

 • سایر موارد

هرگونه اقدامات اهانت آمیز، توهین، رفتار غیرمسئولانه و غیرمتعارف توسط کارکنان و یا مسافرین که باعث بروز
وضعیت ناهنجار در محیط فرودگاه، هواپیما، ترمینال و سایر اماکن مرتبط گردد، مشمول پیگرد قانونی از سوی
مراجع انتظامی و قضائی خواهد بود.
شرکت های هواپیمائی موظف هستند، جرایم مقرر در این دستورالعمل را براساس امکانات موجود در قالب
پرداختهای اعم از الکترونیک، اعتباری، حواله و… بنحوی که از سوی مسافرین قابل بهره برداری جهت ابتیاع
بلیت در مسیر دلخواه داخلی باشد، با ذکر مبلغ تحویل مسافرین نمایند.

پیام بگذارید