حقوق مسافر اتوبوس

ابلاغیه ی شماره ی ۴۱۷۹۵/۷۱ که به تاریخ ۹۵/۵/۳ سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

حقوق مسافرین اتوبوس ، یکی از مهمترین چالش های این روزهای گردشگران است. گاه گاه شاهد نقض این حقوق هستیم اما بیشتر مسافران اتوبوس از این حقوق هیچ اطلاعی ندارند. اطلاع از حقوق مسافر اتوبوس به عنوان یکی از پر طرف دار ترین وسیله های حمل و نقل عمومی  در سفر ها ضرورتی فراموش شده است که باید مورد توجه و اطلاع رسانی بیش از پیش قرار گیرد.

حقوق مسافر اتوبوس از شرکت های مسافربری، رانندگان اتوبوس و پرسنل اتوبوس:

بخش اول: ضوابط نحوه ی صدور بلیط و صورت وضعیت مسافری


تبلیغات | AD


 • ماده ۱: شرکت ها و موسسات مسافربری مکلفند ضمن احراز هویت مسافر ( در موارد فروش حضوری مطابق با مفاد ماده ۱۸ این مجموعه ظوابط )، بطور جداگانه برای هر مسافر و با رعایت موارد ذیل نسبت به صدور بلیط اقدام نمایند. انتخاب صندلی از جمله حقوق مسافر اتوبوس میباشد.

تبصره ۱: بلیط مسافرتی عبارت است از قرارداد حمل فی مابین شرکت یا موسسه و مسافر که بصورت کاغذی یا الکترونیکی صادر میشود و بر اساس آن، شرکت/ موسسه مسئول جابجایی مسافر از مبدا تا مقصد سفر در یک دوره ی زمانی مشخص با وسیله ی نقلیه معین میگردد.

تبصره ۲: صدور بلیط باید بصور مکانیزه و بر اساس شرایط اعلامی از سوی سازمان صورت پذیرد و ممهور/ منقوش به مهر شرکت یا موسسه صادر کننده آن باشد. تکمیل مندرجات بلیت به هنگام صدور آن بصورت خوانا و غیر مخدوش باشد.

تبصره ۳: در صورتی که شرکت بنابه در خواست مسافر بلیط را برای چند نفر صادر نماید  مکلف است نام و نام خانوادگی مسافران را در بلیط درج نماید.

تبصره ۴:  شرکت ها و موسسات مسافربری و رانندگان مجاز به جمع آوری بلیت های صادره متعلق به مسافران نمیباشند.

تبصره ۵: فروش بلیت برای مقاصد فاقد قرارداد همکاری ممنوع است.

تبصره ۶: مسافران موظفند در تمام طول مسیر  بلیط مسافرتی را نزد خود نگهدارند و عندالزوم آن را به ماموران کنترل ارائه دهند.

تبصره ۷: بلیط مسافرتی غیر قابل انتقال به غیر می باشد.

تبصره ۸: استفاده و بکارگیری روش های غیر مجاز از قبیل جار زدن و… برای جذب مسافر و فروش بلیط ممنوع است.

تبصره ۹: شرکت ها و موسسات مسافربری موظند برای مسافران بین راهی به تعداد لازم بلیط سفید ممهور به مهر شرکت یا موسسه با عبارت ” بلیت بین راهی ” در اختیار رانندگان قرار دهند. شرکت مکلف است توسط راننده تحت پوشش نسبت به صدور و تسلیم بلیط و درج نام مسافر ( بصورت دست نویس ) در صورت وضعیت مسافری ( نسخه راننده ) اقدام و راننده مکلف است ته برگ بلیط ها را به شرکت تحویل دهد.

تبصره ۱۰:  در مواردی که دفتر خدمات مسافرتی جاده ای به نمایندگی از طرف شرکت / موسسه مسافرتی نسبت به فروش بلیت اقدام نموده است شرکت/ موسسه مکلف است نام مسافر را توسط راننده تحت پوشش در صورت وضعیت ( نسخه ی راننده ) درج نماید.

تبصره ۱۱:راننده مجاز است مسافرانی را که از قبل صندلی رزرو نموده و دارای بلیت می باشند و همچنین مسافران بین راهی را در مسیر سفر با رعایت اصول ایمنی و در جایگاه ایمن و در محل های پیش بینی شده بین راه سوار نماید.

 • ماده ۲: شکل و مشخصات بلیت و چگونگی صدور آن به شرح آن ذیل میباشد:

الف- نام و نشان ثبتی شرکت یا موسسه صادر کننده ( نما نام ) به صورت کاملا مشهود بر روی آن چاپ شده و هر بلیط دارای شماره سریال منحصر به فرد باشد.

ب- مشخصات بلیت شامل موارد زیر میباشد: نام و یا موسسه ی حمل و نقل (نما نام) – نام و نام خانودگی مسافر و کدملی – مبدا و مقصد سفر ( در شهر های مبدا و مقصد با تعدد پایانه ی مسافربری، ذکر نام پایانه مبدا و پایانه ی مقصد) – مسیر سفر- نام شهری که بین مسیر مسافر از وسیله ی نقلیه پیاده می شود- شماره ی ردیف صندلی – شماره ی سریال بلیت- تاریخ و ساعت و مکان حرکت- مبلغ کرایه( از جمله نرخ پایه-عوارض- بیمه سرنشین- هزینه ی حمل توشه- پذیرایی در صورت وجود ) –نوع و درجه ی وسیله ی نقلیه- نوع خدمات( ویژه یا عادی )

ج- توضیحات بلیت شامل موارد زیر میباشد:  حقوق مسافر اتوبوس از قبیل مقررات انصراف از سفر و استرداد یا تمدید بلیت– مقدار مجاز توشه همراه مسافر و میزان توشه معاف از کرایه- ضرورت توقف در زمان و مکان مناسب برای ادای نماز و صرف غذا و هم چنین محل های توقف مربوطه، ضرورت پاسخگویی شرکت یا موسسه به شکایات مسافرین، شماره تلفن های شرکت/ موسسه صادر کننده بلیت، شماره پیام کوتاه اعلامی از سوی سازمان و آدرس سایت فروش اینترنتی و نحوه ی اقدام شرکت/ موسسه در مواقعی که تعداد مسافران سرویس به حد نصاب نرسد می باید در محل مناسبی در بلیت درج شود.

تبصره ۱: در سفر های با مسافت کمتر از ۱۵۰ کیلومتر، شرکت / موسسه میتواند بلیت را با حداقل مشخصات شامل نام و نام خانوادگی مسافر، مبدا، مقصد، تاریخ سفر، و ساعت حرکت ، مبلغ کرایه صادر نماید.

تبصره ۲: درج تبلیغات تجاری در بلیت با رعایت قوانین و مقررات مربوط مجاز می باشد.

تبصره ۳: مبدا، مقصد، نام مسافر، مبلغ کرایه، تاریخ و ساعت حرکت مسافران خارجی می باید با زبان انگلیسی در بلیت درج گردد.

 • ماده ۳: شرکت/ موسسه مسافربری مکلف است نشان شرکت/ موسسه (در صورت وجود ) و نام ثبتی ( یا نما نام ) شبکه سیر خود را بر روی تابلوی شرکت / موسسه، بلیت و بدنه ی وسایل نقلی ملکی و تحت پوشش با حروف مناسب درج نماید و بغل نویسی ناوگان می باید با بلیت و صورت وضعیت صادره مطابقت داشته باشد.

تبصره: استفاده از نام، نشان، اسناد و مدارک سایر شرکت ها و موسسات از قبیل صورت وضعیت، سربرگ، بلیت و مانند اینها( بغیر از نمایندگی شرکت که فقط میتواند بر اساس قرار داد منعقده از مدارک و بلیت و …شرکت اصلی استفاده نماید) ممنوع است.

 • ماده ۴: شرکت ها و موسسات مسافربری مکلفند نسبت به تهیه و نصب تابلوی اعلام نرخ فروش بلیت در محل مناسب و قابل رویت مسافرین اقدام نمایند. اخذ هرگونه وجه اضافی خارج از ضوابط و مقررات موضوعه نرخ از مسافران ممنوع می باشد.

تبصره: بهای بلیط برای اطفال کمتر از ۲ سال بدون اختصاص صندلی رایگان می باشد. درج نام اشخاص یاد شده در صورت وضعیت (در کنار نام مسافر اصلی) ضروری است.

 • ماده ۵: شرکت ها و موسسات مسافربری مکلفند در صورت انصراف مسافر از سفر نسبت به استرداد بهاء بلیط به شرح زیر اقدام نمایند.

تا یک ساعت قبل از حرکت ۹۰% و بعد از آن ۵۰% از کل مبلغ بلیت استرداد گردد.

 • ماده ۶: . در صورت اخذ وجه و صدور بلیط، شرکت یا موسسه مکلف به ارایه سرویس حمل و نقل و رساندن مسافر به مقصد مندرج در بلیط می باشد.

تبصره۱: در صورتی که تعداد مسافران اتوبوس تا زمان آغاز سفر به حد نصاب (۵۰ درصد ظرفیت وسیله نقلیه) نرسد شرکت/موسسه صادر کننده بلیط می تواند ضمن هماهنگی با شرکت یا موسسه مسافربری دیگر و تامین سرویس کاملاً مشابه با سرویسی که برای آن بلیط فروخته است مسافران را به شرکت یا موسس موصوف هدایت نموده و شرکت/موسسه ای که تامین وسیله نقلیه را بر عهده گرفته است مکلف است بدون اخذ هرگونه هزینه اضافی از مسافران و ضمن ارائه سرویس کاملاً مشابه، برای آنان بلیط صادر نماید. در این حالت حداکثر تاخیر مجاز وسیله نقلیه نسبت به زمان مندرج در بلیط اولیه مسافران یک ساعت خواهد بود.

تبصره (۲: در صورت بروز تاخیر بیش از یک ساعت در اعزام وسیله نقلیه، شرکت ها و موسسات مسافربری موظفند بنا به درخواست مسافر نسبت به استرداد کل مبلغ بلیت اقدام نمایند.

 • ماده ۷: شرکت ها و موسسات مسافربری صرفا “با داشتن پروانه فعالیت معتبر و فعال بودن شرکت و رعایت شرایط ذیل مجاز به فروش اینترنتی خواهند بود:

الف) در سایت فروش اینترنتی بلیت، حقوق مسافر اتوبوس از قبیل ضوابط استرداد، انصراف و تمدید بلیت، لزوم همراه داشتن کارت ملی یا سند شناسائی دیگری به هنگام سوار شدن به وسیله نقلیه، آدرس و شماره تلفن شرکت یا موسسه و درج انتقادات و پیشنهادات را برابر با ابلاغیه سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای جهت آگاهی مسافران درج نماید.

ب) نرخ بلیت اینترنتی نباید از نرخ مصوب بلیت حضوری بیشتر باشد.

ج) شرکت یا موسسه مکلف است پس از اتمام عملیات فروش اینترنتی بلیت، پیام کوتاه جهت تایید خرید بلیت برای مسافر ارسال نماید.

د) شرکت/ موسسه مکلف است پس از اتمام عملیات فروش بلیت، تصویر بلیت را به صورت پرینت چاپی به مسافر ارائه نماید.

ه) امکان ابطال بلیت باید میسر باشد و پس از ابطال بلیت می باید در اسرع وقت وجه پرداخت شده توسط مسافر براساس ضوابط استرداد بلیت به حسابیاعلامی مشتری واریز و عودت گردد.

و. تبلیغات تجاری با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در سایت فروش اینترنتی بلیت مجاز می باشد.

توضیحات مربوط به ماده ی ۸، ۹ و ۱۰ را میتوانید با مراجعه به سایت سازمان راهداری مطالعه فرمایید.

بخش دوم – ضوابط نحوه ی سرویس دهی به مسافران

 • ماده ۱۱: شرکت ها و موسسات مسافربری مکلفند قبل از بکارگیری وسیله نقلیه، نسبت به انعقاد قرارداد همکاری با مالک آن در چارچوب ضوابط ابلاغی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اقدام نمایند.
 • ماده۱۲: در ساعاتی از شبانه روز که شرکت یا موسسه به ارائه خدمات مشغول بوده می باید مدیرعامل/مدیر موسسه در محل شرکت/موسسه حضور داشته باشد یا شخص دیگری را به جای خود و به عنوان مدیر پاسخگوی مراجعین در محل شرکت/موسسه به کار گمارد.
 • ماده ۱۳: شرکت ها و موسسات مسافربری مسئولیت حسن عملکرد کارکنان خود اعم از پرسنل اداری، رانندگان، مهمان داران و… را به عهده دارند و موظند از افراد دارای صلاحیت جهت همکاری استفاده نمایند. در صورت بروز تخلف راننده یا خدمه سفر و یا پرسنل و کارکنان، شرکت/موسسه نیز در مقابل گیرنده خدمات مشترکاً مسئول است و باید پاسخگو باشد.
 • ماده ۱۴: شرکت ها و موسسات مسافربری مکلفند نسبت به رعایت اصول بهداشت و نظافت محل فعالیت، وسیله نقلیه و ارایه خدمات مناسب به مسافران در طول سفر اقدام نمایند.
 • ماده ۱۵: شرکت ها و موسسات مسافربری موظف به ارائه خدمات مطلوب و با رعایت اصول بهداشتی در حین سفر می باشند. به ویژه مکلفند از توزیع مواد خوراکی سریع الفساد (مانند شیر- سالاد الویه و…) و تاریخ مصرف گذشته و آشامیدنی های غیر بسته بندی شده در بین مسافران اکیداً خودداری نموده و خوراکی های قابل ارائه به مسافران را صرفاً از مراکز دارای مجوز بهداشتی معتبر و دارای بسته بندی مناسب و پروانه ساخت تهیه و شرایط نگهداری بهداشتی آنها را رعایت نمایند. ارائه تغذیه توسط شرکت های مسافربری غیرالزامی بوده و بر حسب سیاست های شرکت این خدمات ارائه می شوند.
 • ماده ۱۶: حمل مسافر صرفاً در کابین مخصوص مسافران و در حد ظرفیت مجاز وسیله نقلیه مجاز است.
 • ماده ۱۷:  شرکت ها و موسسات مسافربری مکلفند مسافرین را در پایانه های عمومی و یا در محل های تعیین شده سوار و پیاده نمایند مگر در مواردی که با درخواست و رضایت مسافر و در محل مجاز با رعایت اصول ایمنی و مقررات ترافیکی صورت پذیرد.

تبصره: سوار و پیاده نمودن مسافران در اطراف پایانه های مسافربری حتی بنابر درخواست مسافر نیز ممنوع می باشد.

 • ماده ۱۸: سوار نمودن مسافران منوط به ارائه کارت ملی یا سند شناسایی معتبر دیگر و در مورد اتباع بیگانه صرفا با گذرنامه، دفترچه پناهندگی، کارت هویت و یا برگه تردد دارای تاریخ معتبر مجاز می باشد.
 • ماده ۱۹: شرکت ها و موسسات مسافربری مکلفند مدیران، کارکنان، رانندگان و خدمه سرویس های تحت پوشش خود را موظف نمایند ضمن تکریم مسافران و ارائه رفتار شایسته با آنان و حفظ شئونات اخلاقی و شعائر اسلامی، موکداً نسبت به رعایت حقوق مسافر اتوبوس اقدام نمایند.
 • ماده ۲۰:  شرکت ها و موسسات مسافربری مکلفند نسبت به توقف سرویس های اعزامی در وقت انجام فرایض دینی و همچنین زمان صرف غذا در مکان مناسب و به مدت لازم اقدام نمایند.

تبصره: شرکت ها و موسسات مسافربری مکلفند رانندگان تحت پوشش خود را موظف نمایند در طول سفر با توجه به بعد مسافت و طول زمان سفر در زمان های مناسبی ( حداکثر ۳ ساعت یکبار ) نسبت به توقف وسیله ی نقلبه جهت استراحت و رفاه حال مسافران اقدام و در این خصوص با مسافران بویژه گروه سالمندان، بیماران، کودکان و … همراهی لازم را بنمایند.

 • ماده ۲۱: پخش و نمایش محصولات سمعی و بصری مجاز با رعایت حقوق تولید کنندگان این محصولات و رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه در ناوگان عمومی مسافری بلامانع می باشد.
 • ماده ۲۲: شرکت ها و موسسات مسافربری مکلفند سرویس مسافرتی را به موقع و در ساعت مندرج در بلیت اعزام نمایند و در صورت بروز تاخیر در حرکت وسیله نقلیه در زمان تعیین شده، در اسرع وقت و حداکثر تا یک ساعت نسبت به جایگزینی وسیله نقلیه مناسب اقدام نمایند. در صورت بروز تاخیر در اعزام وسیله نقلیه در زمان تعیین شده (بیش از یک ساعت) شرکت ها و موسسات موظفند در صورت درخواست مسافر نسبت به استرداد کل مبلغ بلیط به مسافر اقدام نمایند. لیکن به غیر از موارد بسته بودن راه یا در مواد قوه قهری، شرکت ها و موسسات مسافربری در صورت فروش بلیت مجاز به لغو سرویس نبوده و مکلف به ارائه سرویس به مسافران می باشند.

تبصره (۱): شرکت ها و موسسات مسافربری مکلفند در زمان مناسب و معمول مسافرین را به مقصد رسانده و از ایجاد تاخیرهای غیرمعمول در حین سفر، خارج شدن وسیله نقلیه از مسیر اصلی برای مسافرگیری و… در سفرها پرهیز نمایند.

تبصره (۲): وسیله نقلیه تحت پوشش شرکت ها و موسسات مسافربری نمی تواند از چند پایانه مستقر در شهر مبدا یا شهرهای بین مسیر مسافرگیری نمایند مگر اینکه موضوع مسافرگیری در سایر پایانه ها در زمان صدور بلیط به مسافر اطلاع رسانی و در بلیت مسافر درج گردد که در این صورت شرکت فقط مجاز به مسافرگیری از شرکت های عضو شبکه خود در شهر مبداء و شهرهای بین مسیر می باشد و می باید نام مسافرانی که بعداً به وسیله نقلیه سوار می شوند را در صورت وضعیت درج نماید.

 • ماده ۲۳ : شرکت ها و موسسات مسافربری مکلفند هرگاه وسیله نقلیه در طول مسیر سفر به هر علت از کار بازماند در اسرع وقت و بدون ایجاد هزینه اضافی برای مسافرین، امکان ادامه مسافرت آنها با وسیله نقلیه مناسب را فراهم نمایند. ادامه سفر با وسیله نقلیه دارای نقص فنی ممنوع می باشد.
 • ماده ۲۴: توشه در انواع زیر می باشد:

الف- توشه و اثاثیه شخصی مسافر که از جمله وسایل مورد نیاز وی در حین سفر می باشد و همراه مسافر به کابین سرنشینان برده می شود.

ب- توشه مسافر که به شرکت/موسسه تحویل شده و در جعبه بار یا صندوق وسیله نقلیه حمل می شود و شرکت ملزم به حمل آن است.

ج- توشه غیر همراه با مسافر که بدون حضور وی در سفر و در جعبه بار یا صندوق وسیله نقلیه حمل می شود.

تبصره (۱): حداکثر وزن هر قطعه توشه همراه/غیرهمراه مسافر ۴۰ کیلوگرم می باشد.

تبصره (۲): حداکثر وزن مجاز انواع توشه قابل حمل توسط اتوبوس ۱۶۰۰ کیلوگرم می باشد.

تبصره (۳): حمل هر نوع توشه بر روی سقف وسیله نقلیه ممنوع می باشد.

تبصره (۴): حمل توشه موضوع بند (ب) و (ج) این ماده در داخل کابین مسافران ممنوع می باشد.

تبصره (۵): حمل توشه تا ۲۰ کیلوگرم رایگان می باشد و اضافه بر آن با توجه به ابعاد و وزن بصورت توافقی می باشد.

تبصره (۶): حمل ویلچر همراه مسافران معلول رایگان می باشد.

تبصره (۷): توشه موضوع بند الف این ماده باید به نحوی باشد که در محفظه بالای سر مسافر جا شود و برای سایر مسافران مزاحمتی ایجاد ننماید.

تبصره (۸): حمل توشه غیرهمراه مسافر تنها در مسیرهائی مجاز است که شرکت در آن مسیرها دارای سرویس مسافربری است.

 • ماده ۲۵:  حمل محمولات زیر با ناوگان عمومی مسافربری ممنوع می باشد:

الف- محمولاتی که مخل آسایش مسافران یا مغایر اصول ایمنی می باشد.

ب- کلیه محمولاتی که طبق آئین نامه حمل و نقل جاده ای کالاهای خطرناک در زمره مواد خطرناک محسوب می شوند.

ج- هر نوع محموله غیربهداشتی یا عفونت زا از قبیل احشام (مرده یا زنده)، جنازه و…

د- محمولات ممنوعه طبق قانون مانند موادمخدر و روان گردان، اسلحه، کالاهای قاچاق و…

هـ- مواد خوراکی بو دار یا سریع الفساد.

 • ماده ۲۶:  شرکت/موسسه موظف است نسبت به صدور بیجک توشه که در حکم سند حمل توشه می باشد برای محصولات موضوع بند (ج) ماده ۲۴ اقدام و نسخه ای از آن را در اختیار راننده و یک نسخه نیز تحویل صاحب کالا یا نماینده وی دهد.
 • ماده ۲۷: شرکت ها و موسسات مسافربری موظفند نسبت به الصاق برچسب شماره دار بر روی توشه همراه مسافر (موضوع بند ب ماده ۲۴) اقدام نمایند و نسخه دوم برچسب حاوی همان اطلاعات نسخه اول را به عنوان رسید توشه به مسافر تحویل و شماره آن را در بلیط درج نمایند. مسئولیت کشف هرگونه فساد یا موارد برخلاف قوانین و مقررات در بسته های موجود در جعبه بار یا صندوق وسایل نقلیه عمومی مسافربری در حین سفر که فاقد برچسب توشه باشند یا دارای برچسب توشه بوده ولی هویت آن قابل شناسائی نباشد بطور تضامنی بر عهده شرکت و راننده خواهد بود.
 • ماده ۲۸ : شرکت/موسسه مسافربری مکلف است توشه را در مقصد به صاحب کالا یا نماینده وی (مندرج در بیجک توشه) در انبارهای مقصد یا آدرس مورد توافق تحویل دهد.
 • ماده ۲۹: مسئولیت حفظ و حراست از توشه و جبران کلیه خسارات وارده به توشه تحویل شده به شرکت/موسسه یا فقدان آن مشترکاً بر عهده شرکت/موسسه مسافربری و راننده/ رانندگان است و شرکت/موسسه می­ تواند مسئولیت حمل توشه مذکور را نزد یکی از شرکت های بیمه­ گر بیمه نماید.
 • ماده ۳۰: شرکت/موسسه مکلف است در خصوص نحوه بارگیری و بارچینی به گونه ای اقدام نماید که:

الف- استقرار و مهار کلیه توشه ها در جعبه بار وسیله نقلیه مطابق با ضوابط ایمنی و به نحوی که در حین سفر جابه جا نشده و باعث تخریب یا آسیب سایر توشه ها و بدنه وسیله نقلیه نگردد.

ب- استقرار توشه های موضوع بند (ج) ماده ۲۴ در جعبه بار وسیله نقلیه قبل از پذیرش مسافران صورت پذیرد و در مقصد نیز پس از ترخیص مسافران تخلیه گردد.

ج- برای بارگیری توشه همراه مسافران، فضای کافی وجود داشته باشد.

د- برای تحویل توشه به مسافرانی که در بین راه پیاده می شوند تاخیری ایجاد نگردد.

هـ- پذیرش هرگونه توشه موضوع بند (ج) ماده ۲۴ توسط راننده در بین راه غیرمجاز می باشد.

 • ماده ۳۱ :  شرکت ها و موسسات مسافربری مکلفند توشه مسافران را در تاریخ حرکت مندرج در بلیط مسافرتی بطور رایگان پذیرش و تا قبل از آغاز سفر نزد خود نگهداری و حفاظت نمایند
 • ماده ۳۲: هرگونه جذب توشه خارج از چارچوب مفاد این مجموعه ضوابط توسط شرکت/موسسه یا راننده، حمل بار تجاری محسوب گردیده و ممنوع است و در صورت تخلف، موضوع در کمیسیون های ذیربط مطرح و با متخلفین برخورد قانونی لازم بعمل خواهد آمد.
 • ماده ۳۳: شرکت ها و موسسات مسافربری مکلفند نسبت به تامین لباس فرم مناسب و صدور کارت شناسائی جهت رانندگان، کمک رانندگان، مهمان داران و سایر کارکنان تحت پوشش اقدام نمایند. کارت های مذکور یا اتیکت شناسائی افراد بایستی در زمان فعالیت بر روی لباس فرم آنان الصاق گردد.
 • ماده ۳۴: شرکت ها و موسسات مسافربری افرادی را به عنوان مهمان دار بکار گرفته که مطابق دستورالعمل صادره توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای دارای مجوز معتبر فعالیت مهمانداری در بخش حمل و نقل مسافر بین شهری باشند.
 • ماده ۳۵: شرکت ها و موسسات مسافربری مکلفند مشخصات راننده یا رانندگان وسیله نقلیه و شماره پلاک وسیله نقلیه و شماره پیام کوتاه اعلامی از سوی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و شماره تلفن شرکت/موسسه مسافربری را به شکل مناسب و قابل بهره برداری و قابل رویت در وسیله نقلیه و در معرض دید مسافران قرار دهند.

تبصره: شرکت/ موسسه می تواند با استفاده از ظرفیت های موجود در داخل وسیله نقلیه تحت پوشش و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، نسبت به انجام تبلیغات مجاز در داخل وسیله نقلیه اقدام نماید.

 • ماده ۳۶: شرکت ها و موسسات مسافربری مکلفند س از وقوع تصادفات منجر به فوت یا جرح وسایل نقلبه تحت پوشش خود، در صورت در خواست اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان، در اسرع وقت و حداکثر ظرف مدت ۴ ساعت نسبت به تهیه و ارسال گزارش  و ارائه اطلاعات لازم به اداره ی حمل و نقل و ایانه های استان محلفعالیت خود اقدام نمایند.
 • ماده ۳۷: در صورت عدم رعایت مقررات از سوی شرکت ها و موسسات مسافربری و رانندگان و خدمه تحت پوشش آنها، مسافر اتوبوس می تواند در ظرف مدت حداکثر یک ماه پس از تاریخ سفر نسبت به طرح شکایت نزد ادارات کل حمل و نقل و پایانه های استان مربوطه اقدام نموده تا رسیدگی لازم بعمل آید.
منبع درنا تریپ
از طريق سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
پیام بگذارید